GDPR - Adatvédelem és Adatkezelés

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT - GDPR

 

  1. A tájékoztató célja

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Fortuna Dekor – Aniko Demeter Self Employed székhely: 105 Blacdrock Road Birmingham B237XL adószám: 8718693504 továbbiakban adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az adatvédelmi és adatkezelési politikát.

Jelen szabályzat összeállítása során adatkezelő figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

A jelen szabályzat célja, hogy az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások mindenki számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

  1. Fogalom meghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több gazdasági azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adatkezelő adatai:
a) Fortuna Dekor – Aniko Demeter (székhely: 105 Blackrock Road Birmingham B237XL).
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
Felhasználó:az a természetes személy, aki adatkezelő honlapján vagy papír alapú regisztrációs lapon regisztrál.
Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Szolgáltatás(ok): Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a honlapokon, rendezvényeken, és kiadványokban.

  1. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

3.1.      A tartalomszolgáltatás keretében történő Adatkezelés jogalapja a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.
A különböző szolgáltatások igénybevétele esetén az Adatkezelés jogalapja lehet az Ön önkéntes hozzájárulása, valamint az Ön által létrehozott szerződés megkötése illetve teljesítése, az Adatkezelőre irányadó jogszabályokban foglalt rendelkezések és az Adatkezelő marketing/értékesítési tevékenységének támogatása. Ön, mint vásárló a Honlapon történő regisztrációval vagy a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció és/vagy az igénybe vétel során megadott Személyes adatait adatkezelő a megrendelés teljesítésére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.

3.2.      Az Adatkezelő által folytatott Adatkezelések célja:
a) online tartalomszolgáltatás;
b) adatkezelő üzleti tevékenyégével összefüggő kapcsolattartás,
c) a Felhasználói jogosultságok (az Ön által igénybe vehető Szolgáltatások) azonosítása;
d) adatkezelő internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása
e) személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés
f) az Ön által igénybe vett Szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
g) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
h) statisztikák, elemzések készítése;
i) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
j) Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, fórum stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása;
k) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
l) webshop szolgáltatás esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
m) a Felhasználók jogainak védelme;
n) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése
o) az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítése.

3.3.      Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja adatkezelő internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Társaság weboldalain vagy hírlevélben célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

3.4.      Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

3.5.      Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

  1. AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA ADATKEZELÉSI CÉLOK SZERINT

4.1. Regisztráció a honlapon

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A regisztráció a honlapon arra szolgál, hogy adatkezelőnél létrehozott hallgatói státusszal együtt járó előnyök a regisztráló birtokába jussanak. A regisztrált személyek joga a tananyaghoz történő hozzáférés a tanulmányi szintjük alapján.

Személyes adat

Adatkezelés célja

e-mail cím

Az e-mail cím elengedhetetlen a felhasználó azonosításához.

jelszó

A jelszó a felhasználó biztonságos azonosításához szükséges.

vezetéknév, keresztnév

A hozzájárulást adó személy nevének kezelése a gazdasági reklámtevé-

kenyég alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.

 törvény 6. § (2) bekezdése alapján szükséges.

 

Az adatkezelés jogalapja

A felhasználó hozzájárulása, amelyet a holnapra regisztrálással, ráutaló magatartással ad meg felénk. A hozzájárulás az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontján alapul.

Az adatkezelés időtartama
A felhasználó adatait addig kezeljük, ameddig a felhasználó nem kéri a fiók törlését vagy – amennyiben a felhasználó a fiókot nem használja – 3 év után töröljük. Amennyiben azt észleljük, hogy a fiók inaktívvá vált, a regisztrációtól számított 6 hónap elteltével e-mail üzenetben kérjük a felhasználót, hogy lépjen be a fiókjába, és jelezzük, hogy amennyiben ez nem történik meg, törölni fogjuk a fiókot. Ha nem történik belépés, a fiókadatokat a regisztrációtól számított fél év elteltével töröljük.

A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

Az Adatkezelő által szervezett rendezvények és nyereményjátékok résztvevőinek Személyes adatait Adatkezelő – kivéve, ha a Felhasználó egyéb célú adatkezeléshez is hozzájárult – az adott rendezvény vagy nyereményjáték lezárását követő 90. napon törli.
Marketing célból továbbá közvetlen üzletszerzésre megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését.

4.2. Az adatkezelő által szervezett programokra történő jelentkezés 

Az adatkezelő által folyamatosan vagy időszakosan szervezett programokra  (tanfolyam, előadás, konzultáció, work shop) előzetes regisztráció útján lehet jelentkezni. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Adatkezelés célja

e-mail cím

Az e-mail cím elengedhetetlen a felhasználó azonosításához.

lakcím

Az események földrajzi meghatározásához szükséges.

vezetéknév, keresztnév

A hozzájárulást adó személy nevének kezelése a gazdasági reklámtevé-

kenyég alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.

 törvény 6. § (2) bekezdése alapján szükséges.

Számlázási adatok

A számlázás során a név vagy cégnév, a vásárló címének, adószámnak

 (amennyiben létezik) feltüntetése jogszabályi kötelezettség.

 

 

Adatkezelés időtartama

A rögzített személyes adatokat a létrejött esemény lezártát követően 1 évig kezeli. Ezt követően az adatok további kezelését folytatja a „Rendszerüzenetek tárolása jogos érdekünk alapján” pont alapján

4.3. Adatkezelő által igénybe vett szolgáltatásokat követően a számla tárolása

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Adatkezelés célja

cégnév (amennyiben a cég neve tartalmaz személyes adatot)

név (amennyiben magánszemélyként történt a vásárlás)

számla befogadásához használt e-mail, cím, adószám.

A számlázás során a név vagy cégnév, a vásárló címének,

adószámnak

 (amennyiben létezik) feltüntetése jogszabályi kötelezettség.

Az e-mail cím az elektronikus számlázáshoz szükséges.

e-mail cím vezetéknév, keresztnév, telefonszám

Megvásárolt szolgáltatások folyamatos rendelkezésre állás

biztosítása. A e-mail cím, vezetéknév, keresztnév,

telefonszám a munkafolyamatok során esetlegesen felmerülő

kérdések miatt jogos érdekünk alapján.

Adatkezelés időtartama

A számla kiállításától számított 10 év. A személyes adatok kezelésének jogalapja adatkezelő jogos érdeke, amely azon célhoz fűződik, hogy képes legyen a szerződésszerű teljesítésre.

4.4. Rendszerüzenetek küldése a vásárlással kapcsolatosan

Annak érdekében, hogy a vásárlónk követni tudja a szolgáltatás teljesítésének lépéseit, vagy saját magunk vagy adatfeldolgozóink rendszerüzeneteket küldenek. Ezek az üzenetek a következő esetekben fordulnak elő:
 - bankkártyás fizetés esetén a fizetés visszaigazolása,
 - megvásárolt tananyagok azonosító adatainak küldése (sorozatszámok, aktiválási kódok)
 - számla küldése,
 - rendelés, jelentkezés, megkeresés visszaigazolásáról szóló üzenet,
 - fizetés elfogadásáról szóló üzenet
 - sikertelen fizetésről szóló üzenet,
 - az átutalásra váró összegről szóló üzenet (banki átutalással történő fizetés esetén).

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Adatkezelés célja

e-mail cím

Az e-mail cím elengedhetetlen a felhasználó részére

az e-mail üzenet kiküldéséhez.

kapcsolattartó neve

A kapcsolattartó nevét azért kezeljük, hogy megfelelő módon

tudjuk megszólítani a levelezés során, valamint,

hogy a küldött levél megérkezésekor azonosítani tudják a

cégen belül – egy esetleges központi e-mail cím esetén –

a címzett személyét.

cégnév (amennyiben a cég neve tartalmaz személyes adatot)

A cégnév is szükséges ahhoz, hogy a rendszerüzenetünk

testreszabott legyen, illetve ellenőrizni tudjuk, hogy a

cég a megrendelést teljesítette. A cégnév a számla

küldéséhez is szükséges, hiszen e nélkül nem lehet

kiállítani a számlát.

cím (amennyiben magánszemélyként történt a vásárlás, vagy a magánszemély címe a cég címe is egyben)

A cím a számla kiállításához is szükséges, hiszen e nélkül

nem lehet kiállítani a számlát

Az adatkezelés időtartama

Jelen célból a rendszerüzeneteket (beleértve a rendszerüzenetbe tartozó 4.4 pontban foglalt adatokat) a szerződés megszűnéséig kezeljük. A szerződés megszűnése után azonban a rendszerüzeneteket tovább tároljuk a 4.5. pont alapján.

4.5. Rendszerüzenetek tárolása jogos érdekünk alapján

A 4.4. pontban foglalt adatkezelési cél esetén a jogosultságunk a személyes adatok kezelésére megszűnik a szerződés teljesítésével. Azonban ahhoz, hogy egy esetlegesen felmerülő jogvita esetén igazolni tudjuk, hogy megfelelően teljesítettük a szerződést, és az általunk vállaltakat maradéktalanul nyújtottuk, szükséges, hogy ezek a rendszerüzenetek az elévülési idő végéig tárolásra kerüljenek. Az adatokat a rendszerüzenet kiküldését követően 5 évig megőrizzük.

A kezelt adatok köre és adatkezelési cél
Mint fent már kifejtettük, az adatkezelési cél lényege, hogy jogvita esetén igazolni tudjuk a szerződés teljesítését. Ezért szükséges megőriznünk a 4.4. pontban foglalt rendszerüzeneteket, mivel csak így tudjuk igazolni a szerződés teljesítését. Az adatkör így azonos a 4.4. pontban foglalt adatkörrel.

Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésének jogalapja adatkezelő jogos érdeke, amely azon célhoz fűződik, hogy egy esetleges jogvita esetén képes legyen igazolni a szerződésszerű teljesítését.

Az adatkezelés időtartama
Jelen célból az adatokat 5 évig kezeljük.

Az adatfeldolgozó megnevezése és tevékenysége
Adatfeldolgozó jelen célhoz 4.6. pontban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe, amely cégek az azonos pontban feltüntetett adatokat dolgozzák fel jelen célnak megfelelően, a 4.5 pontban jelölt időtartamig.

4.6. Adatfeldolgozók megnevezése és tevékenysége

Adatfeldolgozó neve: AG TRADE Kft. www.agtrade.hu, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

4.7. Az adatkezelés szolgáltatásaival kapcsolatos hírlevelek küldése

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Adatkezelés célja

e-mail cím

Az e-mail címre küldjük az adatkezelő rendezvényeiről,

 a kapcsolódó szolgáltatásokról, küldött értesítéseket.

 

cégnév (amennyiben a cég neve tartalmaz személyes adatot)

A cégnevet azért kezeljük, hogy megfelelő módon tudjuk

 megszólítani Önöket a levelezés során.

vezetéknév, keresztnév

A hozzájárulást adó személy nevének kezelése a gazdasági

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

szóló rendelkezés alapján szükséges.

 

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása adatkezelő honlapján.

Adatkezelés időtartama

Cégünk az Ön által megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás visszavonása alapján a 4.7. pontban foglalt adatokat a hírlevél adatbázisunkból legkésőbb 30 napon belül töröljük, és ezután nem küldünk Önnek hírlevelet.

4.8. Adatbiztonság

Tájékoztatjuk arról, hogy megtettük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítottuk, és működtetjük azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. A rendszerünkben tárolt adatokat jelszavas azonosítást követően tudja elérni. Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében adatfeldolgozóink biztonsági mentéseket hajtanak végre. A honlap elérését biztonságos „https” protokollon keresztül tesszük lehetővé.

4.9. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t Ön képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával Ön tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Ön bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatfeldolgozó rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ide tartozik a Felhasználó IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngésző program típusa, azoknak az internetoldalaknak az adatai, ahonnan a Felhasználó eljutott az oldalra, és azok is, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a látogatás ideje és időtartama. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag Adatfeldolgozó fér hozzá.

  1. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

5.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.
Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött e-mailben, tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést a megkeresett Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

Az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elektronikus levélcímen teljesítjük.

5.2. A helyesbítéshez való jog
Az Ön által megadott Személyes adatokat a Társaság weboldalán jelszavas azonosítást követően az Önhöz tartozó Adatlap oldalon tudja megtekinteni, vagy módosítani.
Személyes adat módosítását követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
A hírlevelek küldése a Adatlap oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával is lemondható.

Ön az 5.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Kérelmét adatkezelő legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre értesítést küld. Ha adatkezelőnek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére.

Figyelembe véve az Adatkezelés célját, adatkezelő kérheti a hiányos Személyes adatok, a szolgáltatás teljesítéséhez a számlázáshoz szükséges adatok kiegészítését.

5.3. A törléshez való jog

Ön az 5.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet abban az esetben utasítjuk el, ha a jogszabály adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, hogy a számlázáshoz kapcsolódó adatokat a jogszabályban megadott határidőig kötelesek vagyunk kezelni. Kérelmét adatkezelő legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha adatkezelőnek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére.

5.4. A zároláshoz való jog

Ön az 5.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a kérelmét adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy a kérelmét adatkezelő ne törölje. Ekkor a hatóság megkereséséig adatkezelő tovább tárolja az Ön kérelmét - amely személyes adatnak minősül - ezt követően törli az adatokat. Kérelmét adatkezelő legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 5.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Ön személyes adatát adatkezelő közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha adatkezelő a hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait hírlevelek küldése céljából felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az kizárólag adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha a számlázás során kezeljünk a jogszabályban meghatározott adatait. Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelési tevékenységünkkel szemben, mi azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyet Önnel írásban közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül jogosult Ön bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

  1. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

6.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

6.2. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően arról valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit.

  1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni. A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni, amely szerv soron kívül dönt. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben is kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért arra kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először felénk terjessze elő, bár ezt természetesen nem várhatjuk el Öntől kötelező jelleggel. Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshető az Adatkezelő a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címeken.

Debrecen, 2018.05.20

Demeter Anikó Térspecialista Radiesztéta - Fortuna Dekor

Kapcsolat Menü
Telefon: +36-20/3189-071
E-mail cím:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
All contents - Összes tartalom Copyright © 2007 - 2023 | All Rights Reserved - Minden Jog Fenntartva! Demeter Anikó

Demeter Anikó Térspecialista Radiesztéta - Fortuna Dekor - honlapja is használ sütiket (cookie) a weboldalain a legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében.
Weboldalaink böngészésével elfogadja és hozzájárul a sütik (cookie) használatához és azok tárolásához.